Лазерная коагуляция сетчатки
Лазерная коагуляция сетчатки предотвращает развитие дистрофий и препятствует отслоению ...
http://www.excimerclinic.ru/retina/lasercoagulation

Лазерная коагуляция разрывов ...
Профилактическая отграничивающая лазерная коагуляция сетчатки (лазерное укрепление ...
http://www.elitvision.ru/ru/vzglyad-eksperta/lazernoe-lechenie-setchatki/88-lazernaya-koagulyatsiya-razryvov-setchatki-i-perifericheskikh-distrofij-setchatki.html